© 2019 Lenox Plumbing | Wayne County & Southeast Michigan |  734-210-1600